UA-8709939-4
Site logo

OBCHODNÉ PODMIENKY
Na všetky výrobky je poskytnutá záruka v dĺžke 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie treťou osobou, živelnou pohromou, vandalmi, dopravnými prostriedkami, padajúcimi predmetmi alebo inými poškodeniami, ktoré boli spôsobené stavebnou alebo inou činnosťou na fasáde, budove alebo blízkom okolí a na zdroje svetla (halogénové výbojky, žiarovkové trubice). Na zdroje svetla (halogénové výbojky, žiarovkové trubice) poskytujeme záruku 6 mesiacov.

V prípade omeškania objednávateľa splatením faktúry si môže výrobca uplatniť právo na úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Dielo je majetkom spoločnosti LIGHT Box, s.r.o. až do úplného zaplatenia dohodnutej sumy. V prípade neuhradenia plnej výšky dohodnutej sumy je výrobca oprávnený dielo demontovať a zadržať a uskladniť pre objednávateľa až do úplného zaplatenia sumy. Opätovná montáž a doprava diela je na náklady objednávateľa. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup pre demontovanie diela.

ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU zriadeného pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s.
Zmluvné strany tejto zmluvy/objednávky sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhod-nutiu vydanému v rozhodcovskom konaní pod-riadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.